Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - B

 
Name
Email  Extn. 
Dnyaneshwari M Joshi dnyaneshwari   2316
Zeenath M. Mustafa zeenath  2213
Aamir Sahil Chandroth aamir  

Project Scientific Assistant - B

 
Name
Email
Extn. 
Amish Parmar amish  2331
Pankaj A Tadakhe pankaj  2331
Dhaval Harishchandra Dalvi dhaval  2423
Sai Shetye sai  2423
Megha Chougule meghac  2222
Uzma Shaikh uzma  2321
Disha Dbritto
disha
 2222
Sonali Kathale sonalik  2101
Prajakta Zarekar prajaktaz  
Malika Dawer malika  
Mamatha R. Maddur mamatha  2431
Trupti Londhe truptipl  2332
Bhakti Mangaonkar bhakti  2321
Chetan Mandloi chetan  
Sreeja M. sreeja  
Pooja Lokhande pooja  2106
Sarika Sharma sarika  
Rushikesh S. Kale rushikesh  
Swapnil Prakash Tatale swapnilt 2108 

Project Assistant

 

Name
Email
 Extn,
Vaishnavi Bapu Sakharkar vaishnavi  2116
Vaishnavi Mahadik vaishnavim  2116
Nikita Gudekar nikita   2114
Sonal Tanavade sonal  

Project Lab Assistant

 
Name
Email        
Abhijit Prakash Malandkar abhijitp

Project Work Assistants

 

Name
Email
 Extn.
Nandkumar Jamdade nandkumar 2115 
Rahul Ramesh Kumar
2322
Akshay A. Parit  akshayp 2116
Sadashiv S. Shirodkar  sadashiv 2431 
Akshay S. Gadade  akshayg

 

Tradesman Trainee

 

Name
Email
Pratik P. Jadhav pratik
 
Document Actions